آزمون تاسیسات برق

آزمون تاسیسات برق نظارت 14مهر ماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9  صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

برق

آزمون آنلاین برق نظارت 

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون