آزمون تاسیسات برق

آزمون تاسیسات برق نظارت 20 فروردین ماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9  صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

برق

آزمون آنلاین برق نظارت  در تاریخ 20 فروردین ساعت 9الی 21 برگزار شد 

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون