آزمون تاسیسات برق 30خرداد

آزمون برق 30خرداد برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

شروع آزمون