آزمون عمران اجرا

آزمون آنلاین عمران اجراتیرماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

عمران-اجرا

آزمون آنلاین عمران-اجرا

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون