آزمون عمران

آزمون عمران 20 فروردین ماه برگزار میشود

ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

عمران

آزمون آنلاین عمران نظارت واجرا در تاریخ 20 فروردین ساعت 9الی 21 برگزار شد 

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون