آزمون عمران – نظارت 30 خرداد

آزمون عمران_ نظارت 30 خرداد برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

شروع آزمون