آزمون معماری-اجرا 30خرداد

آزمون معماری_ اجرا30 خرداد برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است    

مواد امتحانی

شروع آزمون