آزمون معماری-اجرا – 2 اسفند

آزمون آزمایشی معماری اجرا

مواد امتحانی

معماری اجرا

آزمون معماری اجرا

جزئیات:

سوالات: 60    زمان: 02:30:00
شروع آزمون