آزمون معماری اجرا

آزمون آنلاین معماری اجرا11 اسفند ماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

معماری-اجرا

آزمون آنلاین معماری اجرا

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون