آزمون معماری نظارت

آزمون آنلاین معماری نظارت 1 مرداد ماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

شروع آزمون