آزمون معماری نظارت

آزمون آنلاین معماری نظارت 11 اسفند ماه برگزار میشود

ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

شروع آزمون