آزمون معماری-نظارت 30 خرداد

آزمون معماری_  نظارت 30 خرداد برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

شروع آزمون