آزمون مکانیک

آزمون مکانیک   20 فروردین ماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

مکانیک

آزمون آنلاین مکانیک نظارت  در تاریخ 20 فروردین ساعت 9الی 21 برگزار شد 

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون