آزمون مکانیک

آزمون مکانیک 11 اسفند ماه برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

مکانیک

آزمون آنلاین مکانیک نظارت 

Details:

Questions: 60    Time: 02:30:00
شروع آزمون