ازمون عمران- اجرا 30 خرداد

آزمون عمران_ اجرا30 خرداد برگزار میشود ساعت  برگزاری آزمون از9 صبح تا 21شب است

مواد امتحانی

شروع آزمون